Deze website heeft bepaalde navigatiebeperkingen. Wij raden u aan browsers te gebruiken zoals: Edge, Chrome, Safari of Firefox.

Zomeruitverkoop 40% korting op de hele website met de code summer40

Algemene voorwaarden

DEEL 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten overtreden die in uw rechtsgebied gelden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Niet-naleving of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

DEEL 2 - VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aan wie dan ook om welke reden dan ook dienst te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) wijzigingen met zich meebrengt om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Kredietkaartinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, dienen enkel voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

DEEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE PU.

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de op deze site beschikbare informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site dient uitsluitend ter algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder dat primaire, meer accurate, meer volledige of meer actuele informatiebronnen worden geraadpleegd. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is voor uw eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

AFDELING 4 - DIENST- EN PRIJSWIJZIGINGEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons Retourbeleid.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat uw computermonitor alle kleuren nauwkeurig weergeeft.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

DEEL 6 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen met hetzelfde facturatie- en/of verzendadres worden geplaatst. Indien wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij trachten u daarvan op de hoogte te brengen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres of telefoonnummer dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie, zie ons retourbeleid.

DEEL 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle hebben of enige zeggenschap of inbreng hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke hulpmiddelen op een "as is" en "as available" basis zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.

Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen die via de site worden aangeboden, geschiedt geheel op eigen risico en naar eigen goeddunken en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de hulpmiddelen door de betrokken derde aanbieder(s) worden aangeboden.

Wij kunnen in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (met inbegrip van het vrijgeven van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Servicevoorwaarden.

DEEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties die in verband met websites van derden worden gemaakt. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, bezorgdheden of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

DEEL 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE BIJDRAGEN VAN GEBRUIKERS

Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen doet (bijv. inzendingen voor wedstrijden) of indien u, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal indient, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Feedback"), stemt u ermee in dat wij te allen tijde, zonder beperking, de Feedback die u bij ons indient, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht en zullen niet verplicht worden (1) om Opmerkingen geheim te houden; (2) om compensatie te betalen voor Opmerkingen; of (3) om te reageren op Opmerkingen.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die wij, naar eigen goeddunken, onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten, of die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, en geen computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor al uw opmerkingen en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

DEEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het verstrekken van persoonlijke gegevens via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Om onze Privacy Policy te bekijken.

DEEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie op de Dienst of een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij nemen geen verplichting op ons om informatie op de Dienst of een verwante website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die op de Dienst of enige verwante website wordt toegepast, mag worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie op de Dienst of enige verwante website gewijzigd of bijgewerkt is.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de andere verbodsbepalingen die in de Servicevoorwaarden zijn opgenomen, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om lokale internationale, federale, provinciale of staatsreglementeringen, regels, wetten of verordeningen te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) te pesten, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te lasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of andere kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zullen of kunnen worden gebruikt op een wijze die de functionaliteit of de werking van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet aantast; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor het verzenden van spam, phishing, pharm, voorwendselen, spiders, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) voor het verstoren of omzeilen van de veiligheidsvoorzieningen van de Dienst of een verwante website, andere websites of het Internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens schending van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u daarvan in kennis te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of onvermogen tot gebruik van de dienst op uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden geleverd (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal VESIICA, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige verwonding, verlies, vordering of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige andere gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die via de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van uw gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

AFDELING 14 - VRIJWARING

U gaat ermee akkoord VESIICA en haar moederbedrijf, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw inbreuk op deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden scheidbaar te zijn van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet zal beïnvloeden.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de datum van beëindiging zijn ontstaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of door ons. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien u, naar ons eigen oordeel, nalaat, of wij vermoeden dat u nalaat, een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) worden ontzegd.

ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die wij op deze site of met betrekking tot de Service plaatsen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de partij die ze heeft opgesteld.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle andere overeenkomsten waarbij wij diensten aan u verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Spanje.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

DEEL 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gericht aan info@vesiica.com.

Carrito de compras

No hay más productos disponibles para comprar

Su carrito está vacio.